serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
Emisyjne Systemy Transakcyjne obsługiwane z poziomu Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji służą trzem autonomicznym grupom użytkowników: instytucjom finansowym, emitentom oraz inwestorom w realizacji ich celów inwestycyjnych, umożliwiając aktywne uczestnictwo w Lokalnym Internetowym Rynku Kapitałowym.

Oferta Platformy - Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy

Platforma elektroniczna rynku obligacji może docelowo obsługiwać transakcje w krótkoterminowe papiery dłużne na lokalnym rynku niepublicznym - Lokalnym Internetowym Rynku Kapitałowym, emitentów, dla których udostępnia się Emisyjny System Transakcyjny z możliwością pełnienia dla tych emitentów funkcji organizatora emisji oraz agenta płatniczego lub zlecając te zadania serwisantowi PERO, którym jest Zakład Ekspertyz Gospodarczych.

Platforma umożliwia podmiotom gospodarczym pozyskanie pozakredytowego finansowania a inwestorom (zarówno osobom fizycznym jak i prawnym) pozwala osiągnąć krótkoterminowy dochód przy kontrolowanym ryzyku (możliwym do oceny i zweryfikowania poprzez pryzmat dotychczasowych doświadczeń wynikających z utrwalonych relacji gospodarczych miedzy podmiotami funkcjonującymi w obrębie lokalnego rynku kapitałowego). Wsparciem tej oceny może być nadawana przez Operatora poszczególnym Emitentom wewnętrzna klasyfikacja ratingowa. Kierując się tą klasyfikacją Emitent określa poziom rentowności dla swoich obligacji.

Serwis informacyjny Platformy udostępnia ogólne informacje o obsługiwanych modelach emisyjnych i towarzyszących im procedurach umożliwiając zainteresowanym podmiotom uzyskanie dostępu do niego w charakterze Uprawnionego nabywcy. Dostęp ten pozwala zapoznawać się z aktualnymi ofertami inwestycyjnymi i stosownie do posiadanych uprawnień (wobec co najmniej jednej z notowanych na PERO emisji) podejmować decyzje o inwestowaniu w dostępne w ofercie obligacje.

Inwestor/Nabywca dysponuje pełną informacją odzwierciedlającą standardy informacyjne rynku publicznego, które odpowiednio: Memorandum na rynku publicznym zastąpione jest Informacją o Emitencie i emisji obligacji na okaziciela a Prospekt emisyjny, Informacją inwestycyjną stanowiącą propozycję nabycia obligacji dyskontowych na okaziciela. Oba dokumenty dostępne są w formie elektronicznej na stronach Serwisu transakcyjnego.

PERO pozwala zaoferować również instytucjom finansowym (szczególnie takim jak banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy pożyczkowo kredytowe lub samorządowe fundusze pożyczkowe, które z zachowaniem swej integralności funkcjonują w strukturach zrzeszeniowych) formy zatrudnienia kapitału, poprzez umożliwienie inwestowania i reinwestowania w wartościowe papiery dłużne (obligacje), bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich nakładów na uruchamianie systemów obsługi rynku wtórnego, które zastępuje Emisyjny System Transakcyjny (EST)

Rozwiązania narzędziowe

Podstawowym narzędziem Platformy jest Emisyjny System Transakcyjny będący dedykowaną Agentowi płatniczemu aplikacją informatyczną (autorski program "Emitent") gwarantującą pozyskiwanie i przetwarzanie danych udostępnianych z rachunku bankowego emitenta (uruchamianego wyłącznie dla operacji związanych z obrotem obligacjami) oraz z bazy uwierzytelnień rozliczeń zobowiązań obligacyjnych pomiędzy Emitentami i Nabywcami. gwarantującej niezaprzeczalność zapisów. w prowadzonej książce obligacji. Dokumenty z bazy potwierdzeń transakcji ING Bank Śląski SA sporządzane w systemie informatycznym banku i udostępniane posiadaczowi rachunku bankowego. Dokumenty z bazy uwierzytelnień wystawiane są przez strony stwierdzające spełnienie świadczenia w formie dokumentów fizycznych lub elektronicznych opatrzonych podpisami (odręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zależnie od rodzaju dokumentu) zgodnie z zasadami reprezentacji.

Zasady udostępniania zasobów interaktywnych strony internetowej z zachowaniem zasad ochrony bezpieczeństwa danych i ich poufności opracowane w Regulaminie korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji, który jest załącznikiem do "Regulaminu Emisji i Ewidencjonowania Obrotu Obligacjami na Okaziciela na lokalnym rynku pieniężnym papierów wartościowych w pozagiełdowym obrocie niepublicznym".

Cykl oferowania i sprzedaży

Cykl odkupu

Cykl wykupu

Dostęp do usług Platformy

Platforma elektroniczna rynku obligacji serwisuje (Zakład Ekspertyz Gospodarczych) działania Emisyjnego Systemu Transakcyjnego (EST) obsługującego transakcje w krótkoterminowe papiery dłużne na rynku niepublicznym, emitentów dla których operator Emisyjnego Systemu Transakcyjnego jest Organizatorem emisji oraz Agentem płatniczym (łącząc te funkcje występuje wobec emitentów jako Agent emisyjny).

PERO umożliwia zainteresowanym podmiotom i osobom fizycznym nabywanie dostępnych w ofercie obligacji poprzez wcześniejsze uzyskanie uprawnień do informacji. Deklaracja zainteresowania nabywaniem krótkoterminowych papierów dłużnych obsługiwanych przez PERO skutkuje wpisem na listę Uprawnionych nabywców, którym będą składane oferty określonych emitentów z zachowaniem zasady nie przekraczania 99 ofert (zdefiniowanych nabywców) dla wyodrębnionej emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (kpd). Wpis na listę skutkuje wydaniem Uprawnionemu nabywcy elektronicznego urządzenia dostępowego EUD PQI dającego chroniony dostęp do Serwisu transakcyjnego. Sposób posługiwania się urządzeniem dostępowym określony jest Regulaminem korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników Platformy elektronicznej Rynku Obligacji.

Schemat organizacji list zdefiniowanych nabywców

Bezpieczeństwo dla Emitenta i Inwestora

Platforma jest autorskim rozwiązaniem bazującym na najwyższych standardach bezpieczeństwa gwarantujących ochronę poufności aktywnym stronom transakcji (Emitentowi, Inwestorowi/Nabywcy oraz Agentowi płatniczemu) podczas tworzenia procedur obsługi czynności emisyjnych, zapewniając pełne bezpieczeństwo informatyczne wsparte wykorzystaniem elektronicznych urządzeń dostępowych do automatycznego logowania się Uprawnionych użytkowników w Serwisie transakcyjnym Emisyjnym Systemie Transakcyjnym PERO.

Dopełnieniem bezpieczeństwa Użytkowników jest wykorzystywanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub adekwatnego mu systemu zabezpieczania poufności transmisji danych elektronicznym podpisem prywatnym dla stron nie posługujących się podpisem kwalifikowanym. Wprowadzenie przepisami prawa, elektronicznego podpisu zaawansowanego umożliwi wykorzystanie do uwierzytelnień dokumentów wystawianych miedzy stronami, urządzenia dostępowego EUD PQI, które zostanie wyposażone w wymagane do takich uwierzytelnień oprogramowanie.

Druki obligacji objęte są normą Good Delivery Standards giełdy londyńskiej. Zawierają oznaczenie Wydawnictwa Papierów Wartościowych w tle litograficznym z barwnym przejściem irysowym, mikrodruku oraz hologramie.

Wszystkie wyemitowane blankiety obligacji określonych nominałów zostają złożone w depozycie bankowym za świadectwem depozytowym w banku prowadzącym rachunek Emitenta dla obligacji.

Zabezpieczenia poddruku obligacji

Wybór podstawowych terminów i procedur Platformy

emitent - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, pełniący rolę emitenta w rozumieniu Art. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 wraz z późn. zm.), emitujący obligacje we własnym imieniu;

agent płatniczy - podmiot pośredniczący w dokumentowaniu operacji finansowych emisji oraz prowadzącą rejestr transakcji obligacjami, któremu emitent udostępnia współużytkowanie rachunku bankowego otwartego do obsługi emisji;

zdefiniowany nabywca - osoba fizyczna lub prawna będąca bezpośrednim adresatem ofert (złożonych w łącznej ilości nie większej niż 99 na zakup obligacji w danej emisji) uprawniona do dokonywania zakupu i sprzedaży obligacji we własnym imieniu i na własny rachunek;

posiadacz obligacji - osoba prawna lub fizyczna będąca w posiadaniu obligacji oraz mogąca wykazać swoje prawo posiadania dokumentami wydanymi przez agenta płatniczego;

subemitent usługowy - nie będąca emitentem strona umowy o subemisję usługową, zdefiniowana w oparciu o objaśnienie pojęć w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) w związku z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539);

subemisja usługowa - umowa zawarta przez emitenta, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego, na własny rachunek, całości lub części obligacji danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym;

subemisja inwestycyjna - umowa zawarta przez emitenta, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta inwestycyjnego, na własny rachunek, całości lub części obligacji danej emisji w celu osiągnięcia korzyści;

obrót niepubliczny - proponowanie nabycia obligacji skierowane do mniej niż 100 osób lub adresatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539);

rachunek bankowy - założony do obsługi emisji rachunek bankowy z dostępem "on line" współadministrowanym przez emitenta i agenta płatniczego zgodnie z obowiązującymi w tych podmiotach zasadami reprezentacji dającymi uprawnienia do składania dyspozycji na tym rachunku (w trybie "on line" określonym do obsługi rachunków w wybranym banku);

depozyt bankowy - depozyt wszystkich dokumentów obligacji danej emisji złożony przez Emitenta w banku prowadzącym jego rachunek dla emisji obligacji;

kod dostępu - algorytm zabezpieczający uprawniony dostęp do serwisu Emisyjnego Systemu Transakcyjnego PERO agenta płatniczego przekazywany uprawnionemu nabywcy (posiadaczowi obligacji) zapisany w elektronicznym urządzeniu dostępowym EUD PQI

Zastosowanie modelowe finansowania pozakredytowego

Emisyjne Systemy Transakcyjne działające w obszarze Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji umożliwiają, poprzez zarządzanie relacjami inwestorskimi pomiędzy aktywnymi uczestnikami transakcji kreować formy finansowania pozakredytowego.

Przedstawiona modułowa prezentacja rozwiązań adresowanych zarówno do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w grupach kapitałowych oraz organizujących wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne w konsorcjach lub klastrach a także bez występowania zależności pomiędzy uczestnikami wspólnego projektu zawiera:

Dostępność oferty EST PERO na rynku pierwotnym w obrocie niepublicznym

Miejsce na Twoją emisję

Miejsce na Twoją emisję

Miejsce na Twoją emisję

Miejsce na Twoją emisję

Miejsce na Twoją emisję

Miejsce na Twoją emisję

Oznaczenia dostępności

Dostępna

Dostęp ograniczony

NiedostępnaUwarunkowania rozwojowe i perspektywy wdrożeń LIRK
 • Wrzesień 1998

  Sekurytyzacja należności handlowych

  Przygotowanie rozwiązań dedykowanych dla podmiotów gospodarczych w oparciu o istniejące uwarunkowania ekonomiczno prawne
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Styczeń 1999

  Wdrożenie emisyjne

  I emisja należności handlowych Bytomskiej Spółki Węglowej SA
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Kwiecień 1999

  Wdrożenie emisyjne

  II emisja należności handlowych Bytomskiej Spółki Węglowej SA
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Lipiec 1999

  Wdrożenie emisyjne

  III emisja należności handlowych Bytomskiej Spółki Węglowej SA
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Wrzesień 1999

  Wdrożenie emisyjne

  IV emisja należności handlowych Bytomskiej Spółki Węglowej SA
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Sierpień 2000

  Ustawa o obligacjach

  27 sierpnia 2000 roku nowelizacja ustawy o obligacjach znosząca między innymi obowiązek sporządzania przez emitenta sprawozdań finansowych za ostatnie trzy kolejne lata obrotowe, oraz wymóg wartości posiadanego kapitału i funduszy własnych będących co najmniej pięciokrotnością minimalnego kapitału akcyjnego określonego przepisami Kodeksu handlowego.
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Październik 2000

  Model sekurytyzacyjny

  Opracowanie wdrożenia sekurytyzacji należności eksportowych Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Luty 2001

  Weryfikacja rozwiązań modelowych

  Wprowadzenie rozwiązań poszerzających grupę beneficjentów transakcji sekurytyzacyjnych o podmioty generujące należności w cyklach niestandardowych
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Marzec 2001

  Model sekurytyzacyjny

  Przygotowanie wdrożenia sekurytyzacji należności handlowych z uwzględnieniem specyfiki kooperacyjnej w przemyśle samochodowym
  08_Karta-kontraktu_VAB.jpg
 • Marzec 2001

  Raport z sekurytyzacji należności BSW SA

  Opracowanie analitycznego raportu prezentującego przebieg transakcji w programach emisyjnych realizowanych dla BSW SA
  11_Raport-BSW.jpg
 • Marzec 2002

  Założenia modelowe sekurytyzacji należności

  Wystandaryzowanie procedur ze szczególnym uwzględnieniem technik udostępniania oraz serwisowania spółek celowych (SPV – Special Pourpose Vehicle)
  02_modelowe_zasady.jpg
 • Sierpień 2002

  Stanowisko GINB

  Ocena, na podstawie przedłożonego Raportu końcowego sekurytyzacji należności handlowych BSW SA, zrealizowanych wdrożeń sekurytyzacyjnych
  13_NBP_GINB.jpg
 • Czerwiec 2003

  Ustawa o funduszach inwestycyjnych

  25 lipca 2003 roku: pierwsze czytanie ustawy o funduszach inwestycyjnych z zapisami ograniczającymi wdrożenia sekurytyzacyjne wyłącznie dla funduszy sekurytyzacyjnych. Złożone autorskie propozycje zmian w ustawie dopuszczające możliwość obsługi transakcji sekurytyzacyjnej przez spółki celowe.
  14_Sejm-ustawa.jpg
 • Kwiecień 2004

  Prawo bankowe

  1 kwietnia 2004 roku: nowelizacja ustawy prawo bankowe, wprowadzenie zapisu poszerzającego katalog podmiotów nabywających należności bankowe przeznaczone do sekurytyzacji
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Maj 2004

  Ustawa o funduszach inwestycyjnych

  27 maja 2004 roku: przyjęcie ustawy o funduszach inwestycyjnych z uwzględnieniem zgłaszanych zmian w obszarze prawa bankowego oraz częściowo w prawie podatkowym osób prawnych
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Październik 2004

  Sekurytyzacyjny Dom Emisyjny

  Koncepcja autonomicznego podmiotu będącego dystrybutorem wdrożeń sekurytyzacyjnych, zapewniającego udostępnianie oraz pełne serwisowanie spółek celowych wraz z kompleksową obsługa procesów emisyjnych
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Luty 2005

  Zakład Ekspertyz Gospodarczych

  Zmiana zakresu podstawowej działalności spółki w celu umożliwienia świadczenia usług obejmujących wdrożenia emisyjne dla papierów dłużnych
  18_zeg.jpg
 • Lipiec 2006

  Sekurytyzacja spółka z o. o.

  14 lipca 2006 roku: utworzenie spółki Sekurytyzacja spółka z ograniczona odpowiedzialnością na bazie założeń modelowych dla Sekurytyzacyjnego Domu Emisyjnego
  19_Sekurytyzacja-info.jpg
 • Sierpień 2006

  Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji

  Aktywacja Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji dla obsługi opartej na autorskim programie Emitent I emisji obligacji w Trzyletnim Programie Emisyjnym TPE 2006 -2009
  20_Inf_inwest_ZEG_TPE0609.jpg
 • Październik 2006

  Realizacja nowych emisji

  Emisja obligacji dyskontowych dla Milmex Systemy Komputerowe spółka z o. o. w Sosnowcu
  21_Inf-o-emit-i-em_Milmex_REO0708.jpg
 • Listopad 2006

  Realizacja kolejnych emisji

  Emisja obligacji dyskontowych dla Barosz Gwimet Zakład Inwestycyjno Wdrożeniowy spółka z o. o. w Wodzisławiu Śląskim
  22_nowe-emisje.jpg
 • Styczeń 2007

  Prace rozwojowe

  Prace rozwojowe strony transakcyjnej i narzędzi wspomagających programu Emitent
  23_Digital.jpg
 • Sierpień 2007

  Nowe emisje

  Weryfikacja założeń modelowych poszerzenie katalogu funkcji Emisyjnego Systemu Transakcyjnego oraz wprowadzenie Elektronicznego Urządzenia Dostępowego dla aktywnych uczestników EST PERO
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Kwiecień 2008

  Przestrzeń dla gospodarki

  Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki wstępnego modelu mechanizmów obsługujących relacje inwestycyjne w obszarach działania obejmujących lokalny rynek kapitałowy, absorpcję środków unijnych, branżowo-sektorowe programy inwestycyjne oraz pakiet celów pochodnych
  24a_Przestrzen_dla_gospodarki_2008.jpg
 • Czerwiec 2008

  Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy

  Wypracowanie mechanizmów umożliwiających zdefiniowanie celów i zasad funkcjonowania Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego w oparciu o Emisyjne Systemy Transakcyjne Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Grudzień 2008

  Fundusz Górnośląski SA

  Opracowanie mechanizmów udostępnienia Emisyjnego Systemu Transakcyjnego jako rozwiązania narzędziowego dla instytucji finansowej (Fundusz Górnośląski SA) pozwalającego pełnić role animatora lokalnego rynku kapitałowego tworzącego docelowo Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Wrzesień 2009

  Prywatyzacja pracowniczo menedżerska

  Przygotowanie modelu działającego w oparciu o instrumenty finansowe EST PERO, jako rozwiązania narzędziowego dla rządowego programu wsparcia prywatyzacji pracowniczo menedżerskiej
  25b_prywatyzacja-MP.jpg
 • Wrzesień 2009

  Catalyst

  Inauguracja działalności rynku obligacji Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  26_Catalyst.jpg
 • Grudzień 2009

  Animator Rynku

  Uruchomienie Trzyletniego Programu Emisyjnego TPE 2009 -2012 w celu wdrożenia funkcji Animatora Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Grudzień 2009

  Model refinansowania inwestycji

  Wykorzystanie mechanizmu leasingu zwrotnego aktywów niepłynnych w organizacji refinansowania zadań inwestycyjnych w podmiotach powiązanych kapitałowo, lub występujących w relacjach konsorcjalnych.
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Styczeń 2010

  Rozwiązania narzędziowe

  Prezentacja podczas VIII Samorządowego Forum kapitału i Finansów rozwiązań narzędziowych w oparciu o możliwości Emisyjnych Systemów Transakcyjnych działających poprzez Platformę Elektroniczna Rynku Obligacji
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Czerwiec 2010

  Biuletyn EST PERO

  Wydawanie comiesięcznego Biuletynu EST PERO w celu upublicznienia wypracowywanych rozwiązań i ofert wdrożeniowych wraz z informacjami o obsługiwanych emisjach
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Wrzesień 2010

  Mechanizmy Transferu Ryzyka

  Opracowanie koncepcji opartej na cechach obligacji dedykowanych dla Emisyjnych Systemów Transakcyjnych i działaniem Animatora Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego w celu transferu ryzyk ponoszonych przez podmioty finansujące działania rozwojowe Projektu Kędzierzyn
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Listopad 2010

  Wsparcie rozwoju LIRK

  Aktualizacja opracowanego dla Ministerstwa Gospodarki modelu obszarów działania z uwzględnieniem roli Animatora Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego obsługującego relacje inwestycyjne w obszarach działania związanych z absorpcją środków unijnych, branżowo-sektorowymi programami inwestycyjnymi oraz oprzyrządowaniem informatycznym dla Emisyjnych Systemów Transakcyjnych
  30a_Przestrzen_dla_gospodarki_2010.jpg
 • Luty 2011

  Finansowanie w grupie kapitałowej

  Udostępnienie emisyjnych systemów transakcyjnych w celu pozyskania i organizowania finansowania wewnątrz grupy kapitałowej. Sporządzenie materiału porównawczego ze stosowanymi formami finansowania się obligacjami wewnętrznymi w grupach energetycznych.
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Maj 2011

  InvetExpo 2011

  Prezentacja możliwości zastosowań obligacji w formach finansowania pozakredytowego
  33_Investexpo 2011.jpg
 • Wrzesień 2011

  Model finansowania

  Opracowanie rozwiązania wspomagającego przepływy pieniężne oraz eliminację pomocy publicznej w finansowaniu inwestycji w Zakładach Chemicznych Police SA oparty na wykorzystaniu Emisyjnego Systemu Transakcyjnego PERO na bazie bankowej linii kredytowej.
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Marzec 2012

  InvestExpo 2012

  Prezentacja narzędzi emisyjnych wspomagających skuteczność finansowych rozwiązań wsparcia dla biznesu
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Kwiecień 2012

  Hybrydowy Model Finansowania

  Model finansowania łączący rozwiązania sekurytyzacyjne z wieloletnimi i krótkoterminowymi programami emisyjnymi dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Pożyczkowych
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Wrzesien 2012

  Alpejsko Karpackie Forum Współpracy

  Udział w panelu promującym rozwiązania mechanizmu szwajcarskiego mechanizmu finansowego oraz wykorzystania rozwiązań dla zwiększenia skuteczności wsparcia dla biznesu
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Październik 2012

  Polskie Inwestycje

  Koncepcja powołania spółki Polskie Inwestycje. Wypracowanie form narzędziowych wzmacniających skuteczność celów w obszarze wsparcia inwestycji kluczowych dla gospodarki
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Listopad 2012

  Trzyletni Program Emisyjny TPE 2012 - 2015

  Organizacja emisji w Trzyletnim Programie Emisyjnym TPE 2012 -2015 dla sfinansowania prowadzonych wdrożeń wraz z uruchomieniem Emisyjnego Centrum Serwisowego dla obsługi emisji realizowanych poprzez Emisyjne Systemy Transakcyjne Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Styczeń 2013

  Emisyjne Systemy Transakcyjne

  Udostępnienie Emisyjnych Systemów Transakcyjnych (EST) obsługujących wdrożenia rozwiązań do obsługi emisji obligacji korporacyjnych poprzez Platformę Elektroniczna Rynku Obligacji (PERO) oraz sekurytyzacyjnych poprzez Platformę Elektroniczna Rynku Sekurytyzacji (PERS)
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Luty 2013

  Instrumenty finansowe w gospodarce

  Obsługa wdrożeń instrumentów finansowych w oparciu o funkcjonowanie Lokalnych Internetowych Rynków kapitałowych dla urynkowienia form wsparcia państwa dla gospodarki
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Marzec 2013

  Mechanizmy wsparcia ze środków UE

  Wykorzystanie rozwiązań Emisyjnych Systemów Transakcyjnych opartych na specyfice funkcjonowania Animatora Lokalnego Rynku Kapitałowego dla zwiększenia zakresu oddziaływania form wsparcia zwrotnego z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Czerwiec 2013

  Emisyjne Centrum Serwisowe

  Uruchomienie Emisyjnego Centrum Serwisowego obsługujące Emisyjne Systemy Transakcyjne Platform PERO i PERS
  00_TLDomyslny1.jpg
 • Styczeń 2014

  Serwisowanie SPV

  Aktywowanie struktury serwisującej spółki celowe udostępniane dla transakcji sekurytyzacyjnych
  00_TLDomyslny2.jpg
 • Listopad 2015

  Emisja TPE 2012 – 2015 seria DC

  Zamknięcie Trzyletniego Programu Emisyjnego TPE 2012 – 2015 w terminie zapadalności emisji serii DC
  00_TLDomyslny3.jpg
 • Grudzień 2015

  Nowe obszary finansowania

  Rozwój narzędziowych rozwiązań opartych na technikach emisyjnych i sekurytyzacyjnych dla obsługi nowych obszarów finansowania pozakredytowego
  00_TLDomyslny1.jpg
Notowania
PERO
marzec 2017

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum